در این صفحه، هزينۀ کارمُزدِ ما جهتِ صرفِ وقت برای استانداردسازیِ عکس، مديريّت ِ روندِ صحیحِ ثبت نام و ترجمه فُرم بصورتِ ریالی برای ساکنینِ داخلِ ایران و بصورتِ دلاری برای ساکنينِ خارج از ایران و شهروندانِ دیگر کشورها شرح داده شده است:

ثبتِ نام با پرداختِ ریالیِ کارمُزدِ آنلاين – ويژۀ ساکنينِ داخلِ ایران:

در حالِ حاضر فقط افرادِ مُجرّد، مطلّقه و بیوه (بدونِ فرزند یعنی دارای فرزندِ زیرِ 21 سال نیستند)، می توانند از طريقِ آنلاین ثبت نام نمایند.در صورتِ امکانِ وقتِ آزاد، متأهلین را در روزِ یکشنبه – عصر به وقتِ ایران – به تعدادی محدود، ثبتِ نام می نماییم. (در صورتِ متأهل بودن یکشنبه عصر بوقتِ تهران به همین صفحه مراجعه بفرمایید تا فرمِ متأهلین را مشاهده نمایید.)

هزينۀ ثبت نام ساکنينِ داخلِ ایران (ويژۀ مجرّدها-مطلّقه-بيوه-بدونِ فرزند): هفتاد هزار تومان

[اینجا را کلیک کنید]فُرمِ آنلاینِ ثبت نام با پرداختِ آنلاین ويژه مجرّد، مطلّقه، بیوه (بدونِ فرزند زیر 21 سال)

هزينۀ افرادِ متأهل (ساکنينِ داخلِ ایران) [يک فُرم ثبت نام یعنی فقط یک نفر از زوجین-بدونِ فرزند]: هشتاد هزار تومان

هزينۀ افرادِ متأهل (ساکنينِ داخلِ ایران) [دو فُرم ثبت نام یعنی یکبار آقا و یکبار خانم-بدونِ فرزند]: صد و شصت هزار تومان

هزينۀ هر فرزند: مبلغ ده هزار تومان به هزینه های بالا افزوده میشود.

ثبتِ نام با پرداختِ ریالیِ کارمُزدِ آنلاين – ويژۀ ساکنينِ خارج از ایران و شهروندانِ دیگر کشورها

هزينۀ ثبت نام ساکنينِ خارج از ایران و شهروندانِ دیگر کشورها (ويژۀ مجرّدها-مطلّقه-بيوه-بدونِ فرزند): هفتاد دلارِ امریکا

هزينۀ افرادِ متأهل (ساکنينِ خارج از ایران و شهروندانِ دیگر کشورها) [يک فُرم ثبت نام یعنی فقط یک نفر از زوجین-بدونِ فرزند]: هشتاد دلارِ امریکا

هزينۀ افرادِ متأهل (ساکنينِ داخلِ ایران) [دو فُرم ثبت نام یعنی یکبار آقا و یکبار خانم-بدونِ فرزند]: صد و شصت دلار امریکا

هزينۀ هر فرزند: مبلغ ده دلار به هزینه های بالا افزوده میشود.

روزِ آخر به دلیلِ حجمِ بالای ثبت نام، از انجام هرگونه ثبتِ نامی معذوریم!