ثبتِ نام با پرداختِ ریالیِ کارمُزدِ آنلاين – ويژۀ ساکنينِ داخلِ ایران

در حالِ حاضر فقط افرادِ مُجرّد، مطلّقه و بیوه (بدونِ فرزند یعنی دارای فرزندِ زیرِ 21 سال نیستند)، می توانند از طريقِ آنلاین ثبت نام نمایند.

هزينۀ ثبت نام داخلِ ایران (ويژۀ مجرّدها-مطلّقه-بيوه-بدونِ فرزند): هفتاد هزار تومان

[اینجا را کلیک کنید]فُرمِ آنلاینِ ثبت نام با پرداختِ آنلاین ويژه مجرّد، مطلّقه، بیوه (بدونِ فرزند زیر 21 سال)

 

در صورتِ امکانِ وقتِ آزاد، متأهلین را در روزِ یکشنبه – عصر به وقتِ ایران – به تعدادی محدود، ثبتِ نام می نماییم.

هزينۀ افرادِ متأهل (داخلِ ایران) [یک فُرم ثبت نام یعنی فقط یک نفر از زوجین-بدونِ فرزند]: هشتاد هزار تومان

هزينۀ افرادِ متأهل (داخلِ ایران) [دو فُرم ثبت نام یعنی یکبار آقا و یکبار خانم-بدونِ فرزند]: صد و شصت هزار تومان

هزينۀ هر فرزند: مبلغ ده هزار تومان به هزینه های بالا افزوده میشود.

روزِ آخر به دلیلِ حجمِ بالای ثبت نام، از انجام هرگونه ثبتِ نامی معذوریم.