تعدادِ فرزندانِ زیرِ 21 سالِ شما (یکی را انتخاب نمایید)

اگر مُجرّد يا مطلّقه یا متارکه یا بیوه هستید و فرزند ندارید و یا فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید:

 [طبقِ قانونِ کُنسولگریِ امریکا، هرگونه دروغ در ارائه‌ی تعدادِ فرزندانِ حقوقی (تَنی یا ناتَنی که در شناسنامۀ شما درج شده باشد) مُنجر به رَد شدنِ شما در مصاحبه می شود حتّی اگر در قرعه کشی برنده شده باشید!]

الف. بدونِ هرگونه فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ب. دارای یک فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

پ. دارای دو فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ت. دارای سه فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ث. دارای چهار فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ج. دارای پنج فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

چ. دارای شش فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ح. دارای هفت فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

اگر بیشتر از هفت فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، از طريقِ فُرمِ تماس با ما تعدادِ فرزندانِ خود را مشخّص کنید تا فُرمِ اختصاصیِ شما را ارسال نماییم.