پیش از تکمیلِ فُرمِ زیر ابتدا باید عکسِ استانداردِ لاتاری را با شرایطِ زیر ، تهيّه نمایید.[عکسِ متقاضی با شرایطِ زیر اِجباری می‌باشد. عکسِ 3 در 4 رایج در ایران، موردِ پذیرش نمی‌باشد! شرایطِ عکس را دراینجا کليک کرده و مطالعه بفرمایید] همچنین برای پرهیز از اشتباه می‌توانید با موبایل یا اسکنر یک عکس از صفحۀ اوّلِ پاسپورتِ خود ضميمۀ فُرم نمایید.(اختیاری)

[gravityform id=”6″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]