در حالِ حاضر از نظرِ وضعيّت ِ تأهل کداميک از شرایطِ زیر را دارید، روی آن کلیک کنید:

1. مُجرّد هستم، مطلّقه هستم، بیوه هستم، متارکه هستم (اگر مُجرّد یا مطلّقه یا بیوه یا متارکه هستید، اینجا را کلیک کنید)

یا

2. متأهل هستیم (اينجا کلیک کنید)