برای ادامه یکی از روش‌های زیر را انتخاب نمایید:

1. “ثبتِ‌نام آنلاین-فوری” از طريقِ پرداخت توسّطِ سیستمِ آنلاینِ شتاب (زريّن‌پال) (اینجا را کلیک کنید)

* [در روشِ بالا نیاز به دانستنِ چگونگیِ پرداختِ آنلاین به‌وسيلۀ کارتِ شتاب با داشتنِ رمزِ دوم دارید!]

 یا

2. روشپرداختِ هزينه به کارت‌های عضوِ شتابِ صرّافی (سیستمِ کارت‌ به کارت) (برای این منظور باید اطلاعاتِ افراد برای ثبتِ نام شاملِ (مُجرّد یا متأهل بودن، تعدادِ فرزند، مدارکِ تحصیلی) برای ما از طريقِ بخش ِتماس با ما، ارسال بفرمایید تا کارمُزدها و شرایط و شماره حساب صرّاف‌‌های موردِ اعتمادِ ما‌ برای شما ارسال گردد)