ثبت نام دو فُرم [دو رِسیدِ پیگیری با دو شانس در لاتاری] با پرداختِ آنلاین ويژه متأهلين

[یک‌بار خودتان ثبت‌ِنام می‌شوید و همسرتان زیر مجموعۀ شما خواهد شد و یک‌بار همسرتان ثبت‌ِنام می‌شوند و شما زیر مجموعۀ ایشان می‌شوید. بدین ترتیب دو شانس در قبولی خواهید داشت].و اکنون: 

تعدادِ فرزندانِ زیرِ 21 سالِ شما (یکی را انتخاب نمایید)

اگر متأهل هستید و فرزند ندارید و یا فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید:

 [طبقِ قانونِ کُنسولگریِ امریکا، هرگونه دروغ در ارائه‌ی تعدادِ فرزندانِ حقوقی (تَنی یا ناتَنی که در شناسنامۀ شما درج شده باشد) مُنجر به رَد شدنِ شما در مصاحبه می شود حتّی اگر در قرعه کشی برنده شده باشید!]

الف. بدونِ هرگونه فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

ب. دارای یک فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

پ. دارای دو فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

ت. دارای سه فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

ث. دارای چهار فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

ج. دارای پنج فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

چ. دارای شش فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

ح. دارای هفت فرزندِ زیرِ 21 سال هستيم (اینجا را کلیک کنید)

اگر بیشتر از هفت فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، از طريقِ فُرمِ تماس با ما تعدادِ فرزندانِ خود را مشخّص کنید تا فُرمِ اختصاصیِ شما را ارسال نماییم.