پیش از تکمیلِ فُرمِ زیر ابتدا باید عکسِ استانداردِ لاتاری را با شرایطِ زیر ، تهيّه نمایید.[عکسِ خودتان و همسرتان  با شرایطِ زیر اِجباری می‌باشد. عکسِ 3 در 4 رایج در ایران، موردِ پذیرش نمی‌باشد! [شرایطِ عکس را دراینجا کليک کرده و مطالعه بفرمایید] همچنین برای پرهیز از اشتباه می‌توانید با موبایل یا اسکنر یک عکس از صفحۀ اوّلِ پاسپورتِ خود و یک عکس از صفحۀ اوّلِ پاسپورتِ همسرتان ضميمۀ فُرم نمایید.(عکس از پاسپورت اختیاری است و در صورتِ عدمِ ارسال، مسئولیّت ِ غلطِ املایی در تکمیلِ فُرمِ زیر، بر عهدۀ خودتان می باشد)

[gravityform id=”12″ title=”true” description=”true” ajax=”true”]