ثبت نام تک فُرم با پرداختِ آنلاین ويژه متأهلين (فقط خودم می‌خواهم ثبتِ نام کنم و فقط یک رسید تحویل خواهم گرفت)

تعدادِ فرزندانِ زیرِ 21 سالِ شما (یکی را انتخاب نمایید)

اگر متأهل هستید و فرزند ندارید و یا فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید:

 [طبقِ قانونِ کُنسولگریِ امریکا، هرگونه دروغ در ارائه‌ی تعدادِ فرزندانِ حقوقی (تَنی یا ناتَنی که در شناسنامۀ شما درج شده باشد) مُنجر به رَد شدنِ شما در مصاحبه می شود حتّی اگر در قرعه کشی برنده شده باشید!]

الف. بدونِ هرگونه فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ب. یک فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

پ. دو فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ت. سه فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ث. چهار فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ج. پنج فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

چ. شش فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

ح. هفت فرزندِ زیرِ 21 سال هستم (اینجا را کلیک کنید)

اگر بیشتر از هفت فرزندِ زیرِ 21 سال دارید، از طريقِ فُرمِ تماس با ما تعدادِ فرزندانِ خود را مشخّص کنید تا فُرمِ اختصاصیِ شما را ارسال نماییم.