انتخابِ تک فُرم یا دو فُرم یا سه فُرم

متأهلين عزیز ابتدا متنِ زیر را با دقّت خوانده و یکی از گزينه‌ها را انتخاب کنید:

الف. ثبتِ نامِ دو فُرم (اینجا را کلیک کنید) یعنی یک‌بار خودم ثبتِ نام شوم و همسرم زیر مجموعۀ من باشد و یک‌بار هم همسرم ثبتِ‌نام شود و من زیر مجموعۀ او باشم. در این حالت دو بار شانسِ قبولی در لاتاری خواهید داشت. (دو رسید تحویل خواهید گرفت) (همسر باید دارای دیپلمِ دوازده ساله یا پیش دانشگاهی یا مدرکی با سابقۀ کار موردِ تاییدِ ادارۀ کارِ امریکا باشد وگرنه حالتِ ب را انتخاب کنید.)

 

ب. ثبت‌ِنامِ تک‌فُرم (اینجا را کلیک کنید) یعنی فقط خودم ثبتِ‌نام شوم. همسرم ثبت‌ِنامِ  نشود. (در این حالت  عکس و مشخّصاتِ همسر و فرزندانِ زیرِ 21 سال نیاز است امّا فقط یک رسید تحویل خواهید گرفت و فقط یک شانس در لاتاری خواهید داشت.

 

پ. ثبت‌نامِ سه فُرم یا چهار فُرم و … ثبتِ نامی است که دارای فرزندانی بینِ 18 سال تا 21 سال باشید. این فرزندان بایستی مدرکِ پیش‌دانشگاهی یا دیپلمِ سالِ دوازدهم داشته باشند و یا مدرک و سابقۀ کاری دو ساله در رشته‌ای داشته باشند که ادارۀ کارِ امریکا، آن‌را تأیید کند. در این حالت آنها را جداگانه یک‌بار از طريقِ قسمتِ مُجرّدین ثبتِ نام نمایید.

 

 توضيحاتِ مواردِ بالا:

الف- ثبتِ‌نامِ دو فُرم: ثبتِ نامِ دو فرم یعنی اینکه علاوه بر شما، یک بار هم همسرِ شما جداگانه ثبت‌ِنام می‌گردد و شما زیر‌مجموعۀ همسرتان خواهید شد. در این‌صورت دو رسیدِ لاتاری تحویل خواهید گرفت و دو شانس برای قبولی یا مردود شدن در لاتاری خواهید داشت. (هزینۀ کارمُزدِ ما برای ثبتِ‌نامِ دو‌فُرمه= دو برابرِ ثبتِ‌نامِ تَک‌فُرم است.) [تذکّر: در ثبتِ نامِ دو فُرمه بایستی همسرِ شما نیز دارای مدرکِ سالِ دوازدهم یا پیش‌دانشگاهی یا مدرکی با دو سال سابقه کار در شغلی داشته باشد که موردِ تأئیدِ ادارۀ کارِ امریکا باشد واگر مدرکِ همسرِ شما زیرِ دیپلمِ دوازده‌ساله است، ثبتِ‌نامِ تک فُرم زیر را انتخاب کنید.

 

ب- ثبت‌نامِ تَک‌فرم: ثبتِ نامِ تک‌فُرم یعنی اینکه فقط خودِ شما ثبتِ‌نام می‌کنید و همسرتان زیرمجموعۀ شما خواهد بود. در این حالت فقط یک‌ رسیدِ لاتاری تحویل خواهید گرفت که به نامِ خودتان است. در این‌صورت فقط یک‌شانس برای قبولی یا مردود شدن در لاتاری دارید.

 

پ- اگر فرزندِ زیر 21 سالی دارید که سنّش بالای 18 سال است و مدرکِ پیش‌دانشگاهی یا دیپلمِ دوازده دارد و یا دو سال سابقه در کاری دارد که موردِ تأئیدِ ادارۀ کارِ امریکاست، ایشان می‌تواند هم زیر‌مجموعۀ شما و هم زیر مجموعۀ همسرِ شما باشد و هم بعنوانِ شانسِ سوم، جداگانه نیز بصورتِ مجرّد ثبتِ نام کند. در این صورت باید بعداً ، فُرمِ مجرّدین را برای ایشان جداگانه پر نمایید.